Şirketimize ait bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Nispetiye Cad.
Akmerkez E3 Blok Kat 7 34335 Etiler İstanbul
Tel: 0 212 385 40 40 - Faks: 0 212 282 21 20
E-posta: nnbilgi@novonordisk.com

Kişisel verilerinizi, kağıt ortamında veya elektronik ortamda, sözlü ya da yazılı olarak, otomatik olan ya da olmayan yollarla aşağıdaki kaynaklardan elde ediyoruz:

 • Doğrudan sizden veya bir yakınınızdan,
 • Doktor, eczacı gibi sağlık meslek mensuplarından,
 • Sosyal medya ya da internet siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan,
 • Yetkili makamlardan.

Yan etki (advers olay olarak da bilinmektedir), bir ilaç veya tıbbi bir cihazın insanlarda kullanımıyla veya klinik çalışmalarda ve/veya ilacın veya tıbbi cihazın pazara verilmesi sonrasındaki gözetim çalışmalarıyla ilişkili olarak meydana gelen, istenmeyen bir tıbbi olay anlamına gelmektedir.

Teknik şikayet, bir ilaç veya tıbbi bir cihazın, kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği, güvenliği veya performansı ile ilgili kusurları öne süren yazılı ya da sözlü iletişim anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz güvenlilik ve kalite bilgileri ile ilgili faaliyetlerimiz kapsamında yan etki bildirimleri ve teknik şikayetleri kapsamında işlenmektedir. Şirketimize iletmiş olduğunuz yan etki bildirimleri ve teknik şikayetleri aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle, bildirimlerinizi daha iyi yönetebilmek amacıyla kullandığımız veri tabanlarına kaydetmek, bunları analiz etmek, kategorize etmek, sınıflandırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak ve saklamak amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel verileriniz,
  • Kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapmak ve bu kapsamda gerekli takip ve bilgilendirmeleri yapmak, aksiyonları almak),
  • Yetkili kişi, kurum, kuruluş ve diğer mercilere bilgi vermek,
  • Bildiriminizi yanıtlamak ve takip etmek, bu amaçla tarafınızla iletişime geçebilmek;
  • Bildiriminizin bilimsel değerlendirmesini yapmak ve ürünlerimizle ilgili muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek;
  • Ürünlerimizin güvenliliğini izlemek, güvenli bir şekilde kullanımlarını sağlamak, ortaya çıkabilecek zararları en aza indirmek için ulusal ya da uluslararası düzeyde bir takım tedbirler alarak halk sağlığını korumak

amaçlarıyla KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve madde 5/2(e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Bildiriminiz sağlık verilerinizi içerebilecektir; sağlık verileriniz KVKK madde 6(2) uyarınca açık rızanız ile işlenmektedir.

Yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla, raporlama yapan hastalardan tercihlerine göre adı ve soyadı ya da adının ve soyadının ilk harfleri, yaşı ya da doğum tarihi, cinsiyeti, boy ve kilosu, tıbbi öyküsü (sağlık verileri içerebilecektir), kullandığı ilaçlar/tıbbi cihazlar verileri; raportörlerden ise tercihlerine göre kendi adı ve soyadı ya da adının ve soyadının ilk harfleri, adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, meslekleri, bildirime konu hastanın ad ve soyadının ilk harfleri, yaşı ya da doğum tarihi, cinsiyeti, boy ve kilosu, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar/tıbbi cihazlar verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu Güvenlilik Bilgileri Bağlamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi aşağıdaki kişi ve kurumlara aktarabiliriz:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere yetkili kamu kuruluşları, yargı mercileri vb. resmi makamlar
 • Diğer Novo Nordisk kuruluşları (örneğin; diğer ülkelerdekiler de dâhil olmak üzere Novo Nordisk grup şirketleri, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, topluluk şirketleri)
 • Yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik bulunan iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız (örneğin; tedarikçilerimiz, sunucu, hosting, program ve bulut bilişim hizmet sağlayıcıları, avukatlar, denetçiler)
 • Hak ve yükümlülüklerimizin devredilebileceği üçüncü kişiler.

Ayrıca paylaştığınız veriler, İlaç İzleme ve İşbirliği Programı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün veri tabanına anonim hale getirilerek girilebilmektedir. Buna ek olarak Şirketimizin bazı farmakovijilans verilerini veri koruma düzeyleri farklılık gösteren ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki ve dünyadaki diğer sağlık otoritelerine de bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu raporlar olay hakkında ayrıntılı bilgi içermekle birlikte kişisel veriyi kısıtlı miktarda içermektedir:

 • Hastalar: Yaş veya doğum tarihi/yılı, cinsiyeti, hasta adının baş harflerini de içeren bilgi (Hasta adı açık olarak bildirilmemektedir).
 • Raportör: Kurumun raporlayan kişiyi takip etmesi için sağlanan isim, meslek, ad ve soyadının ilk harfleri, adres, e-posta, telefon numarası gibi bilgiler.

Ayrıca, global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ile yurt dışına veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Her türlü veri aktarımında gerekli tedbirler alınmaktadır. Yurt dışına veri aktarımı ise gerekli önlemlerin alınması ve KVKK madde 9 uyarınca açık rızanızın alınması kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarının ve belirtilen faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli olduğu süre boyunca saklıyoruz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda açıklanan haklarınızı kullanma talebinizi iletmeniz halinde dâhi ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz gereğince kişisel verileriniz silinmeyebilir ve/veya işlenmesi kısıtlanmayabilir.

Yukarıda açıklanan haklarınıza ilişkin talebinizi nnbilgi@novonordisk.com adresimize e-posta göndererek ulaştırabilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte “Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:7 34335 Etiler İstanbul” adresimize elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.