Bir enjeksiyon kalemi, 3 ml çözelti içinde etkin madde olarak 300 ünite insülin degludek/insülin aspart (70/30 oranında) içerir.

 

 

Gliserol, metakrezol, fenol, sodyum klorür, çinko asetat, hidroklorik asit (ph ayarı için), sodyum hidroksit (ph ayarı için), enjeksiyonluk su.

 

 

Enjeksiyonluk çözelti. (flextouch®).Berrak,renksiz,nötr çözelti.

Ryzodeg® erişkinlerde, adölesan ve 2 yaş itibariyle çocuklarda diabetes mellitus tedavisinde endikedir.

 

 

Etkin maddelere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

 

Hipoglisemi Öğün atlanması veya planlanmamış ağır fiziksel egzersizler hipoglisemiye neden olabilir. Özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda ciddi hipoglisemi vakalarının daha yüksek olması ile ilişkilendirilebilir. Bu yaş grubunda Ryzodeg® bireysel olarak değerlendirilmelidir. Eşlik eden başka hastalıklar, özellikle enfeksiyon hastalıkları ve ateşli durumlar genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. Adrenal, hipofiz veya tiroid bezini etkileyen veya diyabete eşlik eden böbrek ve karaciğer hastalıkları insülin dozunda değişiklikler gerektirebilir. Ryzodeg®, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında sodyum içermez.

 

 

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir. Glukoz monitörizasyonu yoğunlaştırılmalıdır ve insülin dozu bireysel olarak ayarlanmalıdır. Ryzodeg®, adölesan ve 2 yaş itibariyle çocuklarda kullanılabilir. 65 yaş ve üstü hastalarda kullanılabilir. Glukoz monitorizasyonu yoğunlaştırılmalıdır ve insülin dozu, bireysel olarak ayarlanmalıdır.

 

 

Gebelik kategorisi c’dir. Laktasyon döneminde Ryzodeg® kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur. Emzirilen yenidoğanda/bebekte herhangi bir metabolik etki beklenmez.

 

 

Tedavi sırasında en sık bildirilen advers reaksiyon hipoglisemidir. Metabolizma ve beslenme hastalıkları: Hipoglisemi: İnsülin dozu, insülin gereksiniminden çok yüksekse hipoglisemi oluşabilir. Şiddetli hipoglisemi, bilinç kaybı ve/veya konvülziyonlara neden olabilir ve beyin fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı hasara, hatta ölüme neden olabilir. Deri ve deri altı doku hastalıkları: Deri ve deri altı doku bozuklukları:Enjeksiyon bölgesinde lipodistrofi (lipohipertrofi ve/veya lipoatrofi) ve kutanöz amiloidoz meydana gelebilir ve lokal insülin absorpsiyonunu geciktirebilir. Belirli bir enjeksiyon alanı içerisinde enjeksiyon yerinin sürekli olarak değiştirilmesi, bu reaksiyonların gelişme riskini azaltabilir. Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Periferik ödem, Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları: Enjeksiyon bölgesinde hematom, ağrı, hemoraji, eritem, nodüller, şişlik, renk değişikliği, kaşıntı, sıcaklık hissi ve enjeksiyon bölgesinde kitle ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir ve normalde, tedavi devam ederken kaybolur. Bağışıklık sistemi hastalıkları: Aşırı duyarlılık ve ürtiker. İnsülin preparatları ile alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. İnsüline ya da yardımcı maddelere karşı gelişen ani tip alerjik reaksiyonlar potansiyel olarak yaşamı tehdit edici olabilir.

 

 

Oral antidiyabetik tıbbi ürünler, GLP-1 reseptör agonistleri, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ), beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar, anabolik steroidler ve sülfonamidler insülin ihtiyacını azaltabilir. Oral kontraseptifer, tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler, büyüme hormonu ve danazol insülin ihtiyacını arttırabilir. Beta blokerler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler. Oktreotid/lanreotid insülin ihtiyacını artırabilir ya da azaltabilir. Alkol insülinin hipoglisemik etkisini güçlendirebilir ya da düşürebilir.

 

 

İnsülin degludek’in insülin glarjin ile karşılaştırıldığı DEVOTE Kardiyovasküler güvenlilik çalışmasında, kardiyovasküler güvenliliği doğrulanmıştır.

 

 

Ryzodeg® sadece subkütan (deri altına) uygulama içindir. Şiddetli hipoglisemiye yol açabileceğinden intravenöz (ven içine), emilimde değişikliğe neden olabileceğinden intramüsküler (kas içine) uygulanmamalıdır. Ryzodeg® karın duvarı, üst kol veya uyluk bölgelerine subkütan (deri altına) enjeksiyon ile uygulanır. Lipodistrofi ve kutanöz amiloidoz riskini azaltmak amacıyla enjeksiyon yerleri aynı bölge içinde sürekli değiştirilmelidir. Ryzodeg®, günde bir veya iki kez ana öğünle/öğünlerle birlikte uygulanabilir. Tip 2 diyabet hastalarında Ryzodeg® tek başına, oral anti-diyabetik tıbbi ürünler ile kombinasyon halinde ve bolus insülin ile kombinasyon halinde uygulanabilir. Tip 2 diyabet hastaları: Önerilen günlük toplam başlangıç dozu öğünle/öğünlerle birlikte 10 ünite olup takiben bireysel doz ayarlamaları yapılmalıdır. Tip 1 diyabet hastaları Ryzodeg®’in önerilen başlangıç dozu, toplam günlük insülin ihtiyacının %60-70’idir. Ryzodeg® günde bir kez, öğün zamanında kısa/hızlı etkili insülin ile kombinasyon halinde kullanılmalı ve takiben diğer öğünlerde doz bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmalıdır. Uygulama zamanında esneklik: Ryzodeg®, dozlar ana öğünle/öğünlerle uygulandığı sürece, insülin uygulamasının zamanlamasında esneklik olanağı sunmaktadır.

 

 

30 ay

 

 

İlk kullanımdan önce: Buzdolabında saklanmalıdır (2°C - 8°C). Dondurmayınız. Dondurucu kısmın uzağında saklanmalıdır. Işıktan korumak için kapak, kaleme takılı tutulmalıdır. İlk açıldıktan sonra ya da yedek olarak taşınırken, en fazla 4 hafta süreyle saklanabilir. 30°c’nin üzerinde saklanmamalıdır. Buzdolabında saklanabilir (2°C - 8°C). Işıktan korumak için kapak, kaleme takılı tutulmalıdır.

 

 

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Cad.
Akmerkez E3 Blok Kat: 7 34335 Etiler - İstanbul Türkiye

 

 

09/09/2016 – 2016/659

 

 

05/03/2021

 

 

Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.

Your Career Guide