Güvenlilik Bilgileri Bağlamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca güvenlilik ve kalite bilgileri ile ilgili faaliyetlerimize yönelik kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi (örneğin, topladığımızı, kullandığımızı, sakladığımızı ve aktardığımızı) açıklamaktadır. Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’ne ve ilgili kanunlara göre işlemekteyiz.

 

1.    BİZ KİMİZ?

 

Şirketimize ait bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7 34335 Etiler İstanbul

Tel: 0 212 385 40 40 Faks: 0 212 282 21 20

E-posta: nnbilgi@novonordisk.com

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi, kağıt ortamında veya elektronik ortamda aşağıdaki kaynaklardan elde ediyoruz:

 • Doğrudan sizden veya bir yakınınızdan
 • Doktor, eczacı gibi sağlık meslek mensuplarından
 • Sosyal medya ya da internet siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Yetkili makamlardan.

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

 

Kişisel verileriniz yan etki bildirimleri ve teknik şikayetleri kapsamında işlenmektedir.

 • Yan etki (advers olay olarak da bilinmektedir), bir ilaç veya tıbbi bir cihazın insanlarda kullanımıyla veya klinik çalışmalarda ve/veya ilacın veya tıbbi cihazın pazara verilmesi sonrasındaki gözetim çalışmalarıyla ilişkili olarak meydana gelen, istenmeyen bir tıbbi olay anlamına gelmektedir.
 • Teknik şikayet, bir ilaç veya tıbbi bir cihazın, kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği, güvenliği veya performansı ile ilgili kusurları öne süren yazılı ya da sözlü iletişim anlamına gelmektedir.

 

Şirketimize iletmiş olduğunuz yan etki bildirimleri ve teknik şikayetleri aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bildiriminizi yanıtlamak ve takip etmek, bu amaçla tarafınızla iletişime geçebilmek
 • Bildiriminizin bilimsel değerlendirmesini yapmak
 • Bildirimlerinizi daha iyi yönetebilmek amacıyla kullandığımız veri tabanlarına kaydetmek, bunları analiz etmek, kategorize etmek, sınıflandırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak ve saklamak,
 • Ürünlerle ilgili muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Ürünlerin güvenliliğini izlemek, güvenli bir şekilde kullanımlarını sağlamak, ortaya çıkabilecek zararların en aza indirilmesi ve gerektiğinde ulusal ya da uluslararası düzeyde birtakım tedbirlerin alınarak halk sağlığını korumak,
 • Kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapmak ve bu kapsamda gerekli takip ve bilgilendirmeleri yapmak, aksiyonları almak),
 • Yetkili kişi, kurum, kuruluş ve diğer mercilere bilgi vermek.

 

4.    HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla, raporlama yapan hastalardan tercihine göre adı ve soyadı ya da adının ve soyadının ilk harfi, cinsiyeti, yaşı, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar/tıbbi cihazlar, raportörlerden ise kendi adları, soyadları, adresleri, telefon numaraları, meslekleri, bağlı oldukları kuruluş, bildirime konu hastanın ad ve soyadının ilk harfleri, cinsiyeti, yaşı, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar/tıbbi cihazlar, toplanmakta ve işlenmektedir.

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

 

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, madde 5/2(e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve madde 6/3 uyarınca kamu sağlığının korunması ile koruyucu hekimlik hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 

6.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilere aktarabiliriz:

 • Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere yetkili kamu kuruluşları, yargı mercileri vb. resmi makamlar
 • Yetkili personelimiz
 • Diğer Novo Nordisk kuruluşları (örneğin; diğer ülkelerdekiler de dahil olmak üzere Novo Nordisk grup şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri)
 • Yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik bulunan iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız (örneğin, tedarikçilerimiz, sunucu, hosting, program ve bulut bilişim hizmet sağlayıcıları, avukat, denetçiler)
 • Hak ve yükümlülüklerimizin devredilebileceği üçüncü kişiler

 

Ayrıca paylaştığınız veriler, İlaç İzleme ve İşbirliği Programı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün veri tabanına anonim hale getirilerek girilebilmektedir. Buna ek olarak Şirketimizin bazı farmakovijilans verilerini veri koruma düzeyleri farklılık gösteren ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki ve dünyadaki diğer sağlık otoritelerine de bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu raporlar olay hakkında ayrıntılı bilgi içermekle birlikte kişisel veriyi kısıtlı miktarda içermektedir:

 • Hastalar: Yaş veya doğum tarihi/yılı, cinsiyeti, hasta adının baş harflerini de içeren bilgi (Hasta adı açık olarak bildirilmemektedir).
 • Raportör: Kurumun raporlayan kişiyi takip etmesi için sağlanan isim, meslek, ad ve soy adının ilk harfleri, adres, e-posta, telefon numarası gibi bilgiler.

 

Ayrıca, global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ile yurtdışına veri aktarımı gerçekleşmektedir.

 

Her türlü veri aktarımı halinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Yurtdışına veri aktarımı ise gerekli önlemlerin alınması ve KVKK madde 9 uyarınca açık rızanızın alınması kaydı ile gerçekleştirilmektedir.

 

7.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarının ve belirtilen faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli olduğu süre boyunca saklıyoruz.

 

8.    HAKLARINIZ NELERDİR?

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Ancak, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereğince şirketimiz farmakovijilans için işlem görmüş veriyi silemeyebilir ya da işlenmesini kısıtlamayabilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi nnbilgi@novonordisk.com adresi üzerinden e-posta ile veya Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat:7 Beşiktaş İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak Şirketimize iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.