1 kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi 300 U insülin detemir’e eşdeğer 3 ml içermektedir. 

Sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum hidroksit.

İnsülin detemir çözünür, uzun etkili bir bazal insülin analogudur. Levemir® absorbsiyonunda bireyin kendi içindeki değişkenliği diğer bazal insülin preparatlarından çok daha azdır. Oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanılan bazal insülin ile tedavi edilmiş Tip 2 diyabetli hastalardaki çalışmalar, Levemir® ile glisemik kontrolün (HbA1c), NPH insülin ve insülin glarjin ile kıyaslanabilir ve daha az kilo artışı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Levemir® Tip 1 diyabetik hastalarda, NPH insüline kıyasla daha az kilo alımı ile  birlikte daha düşük noktürnal hipoglisemi riskine sahiptir.

Yetişkinler, adolesanlar ve 1 yaş ve üstü çocuklarda diabetes mellitusun tedavisi. Levemir® bazal insülin olarak kendi başına veya bolus insülin ile kombine kullanılabilir. Ayrıca oral antidiyabetik ilaçlar ve/veya GLP-1 reseptör agonistleri ile kombine kullanılabilir. 

İnsülin detemir veya içindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık durumları. 

Yetersiz dozlarda kullanımı veya tedavinin kesilmesi, özellikle Tip 1 diyabette hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Tip 1 diyabette tedavi edilmeyen hiperglisemi durumları ölümcül potansiyele sahip diyabetik ketoasidoza neden olabilir. İnsülin ihtiyacına göre insülin dozu çok yüksekse hipoglisemi ortaya çıkabilir. Öğün atlanması veya planlanmamış ağır fizik egzersizler hipoglisemiye neden olabilir. İntensif insülin tedavisi gibi tedavilerle kan glukoz kontrolü sağlanmış olan hastalarda hipoglisemi uyarıcı semptomlarında değişiklik olabileceğinden, hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Eşlik eden başka hastalık, özellikle enfeksiyon hastalıkları ve ateşli durumlar genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. Levemir® şiddetli hipoglisemiye neden olabileceğinden intravenöz olarak kullanılmamalıdır. Kas içine uygulamadan kaçınılmalıdır. Şiddetli hipoalbüminemisi olan hastalarda kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu hastalarda dikkatli monitorizasyon yapılması önerilmektedir. Hastalar araba sürme esnasında hipoglisemiye girmemeleri için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılmalıdır. İnsülin detemirin peptid yapıda olması ve insan gastrointestinal kanalında aminoasitlere parçalanması nedeniyle, anne sütü ile beslenen yeni doğan/infantta, sindirilen insülin detemir kaynaklı bir metabolik etki beklenmemektedir. Gebelik kategorisi B’dir. Özellikle kalp yetmezliği gelişimi riski yüksek olan hastalarda, pioglitazon ile insülin kombine kullanıldığında kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Bu, pioglitazon ve LEVEMIR®’in kombine tedavisi düşünüldüğünde akılda tutulmalıdır. LEVEMIR® ile diğer insülin ürünlerinin yanlışlıkla karıştırılmasını önlemek üzere hastalara, her enjeksiyon öncesinde her zaman insülin etiketini kontrol etmeleri tavsiye edilmelidir.

Levemir® kullanan hastalarda gözlenen advers ilaç reaksiyonları çoğunlukla doza bağlıdır ve insülinin farmakolojik etkileri nedeniyle gözlenir. Hipoglisemi, sık rastlanan bir istenmeyen etkidir. Levemir® ile tedavi sırasında insan insülininden daha sıklıkla enjeksiyon bölgesi reaksiyonları görülür. Bu reaksiyonlar arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, ürtiker, enflamasyon, morarma, şişme ve kaşıntı bulunmaktadır. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarının çoğu minör ve geçici özelliktedir. Lipodistrofi (lipohipertrofi ve lipoatrofiyi kapsayan) ve kutanöz amiloidoz enjeksiyon bölgesinde oluşabilir ve lokal insülin absorpsiyonunu geciktirebilir. Aynı enjeksiyon bölgesi içinde enjeksiyon yerlerinin sürekli olarak değiştirilmesi bu reaksiyonların gelişme riskini azaltabilir veya önleyebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Oral antidiyabetik ilaçlar, monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ), non-selektif beta blokörler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar, anabolik steroidler ve  sülfonamidler insülin ihtiyacını azaltabilir. Oral kontraseptifer, tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler, büyüme hormonu ve danazol insülin ihtiyacını artırabilir. Beta blokörler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler. Oktreotid / lanreotid insülin ihtiyacını hem artırabilir, hem de azaltabilir. Alkol insülinin hipoglisemik etkisini güçlendirebilir veya azaltabilir. Levemir® infüzyon sıvılarına karıştırılmamalıdır. 

LEVEMIR®, bazal insülin olarak kullanılan uzun etkili bir insülin analogudur. Oral antidiyabetik ilaçlarla (OAD) kombinasyonda ve/veya  GLP-1 reseptör agonistlerine eklendiğinde LEVEMIR®; başlangıç dozu 10 U veya 0.1-0.2 U/kg olacak şekilde, günde tek doz kullanılır. LEVEMIR® tedavisine GLP-1 reseptör agonistleri eklendiğinde,  hipoglisemi riskini en aza indirgemek için LEVEMIR® dozunun %20 oranında azaltılması tavsiye edilir. Enjeksiyon her gün aynı saatte olmak üzere günün herhangi bir zamanında yapılabilir. LEVEMIR® bazal bolus insülin rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında, hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak günde bir ya da iki defa uygulanmalıdır. LEVEMIR®’in dozu bireysel hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Levemir®, deri altı uygulama içindir ve uyluk, karın duvarı veya üst kola deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır. 

İnsülin için spesifik bir doz aşımı tanımlanamaz; ancak hastanın insülin ihtiyacının çok üstünde insülin uygulanırsa hipoglisemi ortaya çıkabilir. 

30 ay. İlk kullanımdan sonra 6 hafta. 

Buzdolabında, 2-8°C’de dondurucu kısmın uzağında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Levemir® FlexPen®’i ışıktan korumak için kullanılmadığı durumlarda kapağı kapatılmalıdır. Kullanılmaya başlandıktan sonra; 30 °C‘nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabında (2°C - 8°C) saklanabilir. Dondurulmamalıdır. 

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7 34335 Etiler-İstanbul Türkiye

 

 

21.03.2005 - 117/41

 

 

Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil Ltda., Avenida 'C', 1413, Distrito Industrial, Montes Claros, Brezilya Reçete ile satılır. 

14.09.2021

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:7 34335 Etiler, İstanbul Tel: (0212) 385 40 40 Faks: (0212) 282 21 20 www.novonordisk.com.tr/www.diyabet.com HASTA ÇAĞRI MERKEZİ Ücretsiz Hat 0800 211 70 39, Bilgi Hattı 0212 385 40 85

Your Career Guide